Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 22 723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. (Satsen gjelder fra 01.01.2016)

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil

22 723 kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2 272 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

(Denne informasjonen er hentet fra NAV sine nettsider, nav.no)

Hvordan søker du?

Du kan motta en veiledning fra oss som sier noe om hvem som kan søke om gravferdsstønad.  Det er vi i begravelsesbyrået som sender søknaden om gravferdsstønad til NAV.

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.