Gravferdsstønad

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.

 
Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad.

Vi er behjelpelig med å søke om gravferdsstønad gjennom NAV.

 
Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.

Det skal betales egenandel også når avdøde er under 18 år.

På nettsiden til NAV står informasjon og gjeldende egenandel.

 
Hvordan søker du?

Du kan motta en veiledning fra oss som sier noe om hvem som kan søke om gravferdsstønad.  Det er vi i begravelsesbyrået som sender søknaden om gravferdsstønad til NAV.

Meldal Begravelsesbyrå v/ Høivik | Dikesvn. 1 | 7320 Fannrem | Tlf 72 48 50 60 - 90 01 40 12 (døgntelefon) | Fax 72 48 24 81 | post@meldalbyraet.no

Copyright © 2012. All Rights Reserved.